President Dr. A.D.N. Bajpai (Rewa)
Vice President Dr. H.S. Yadav (Bhopal)
  Dr. N.P. Pathak (Rewa)
  Dr. S.K. Shukla (Gwalior)
Managing Editor Dr. Ganesh Kawadia, Indore
Associate Editor Dr. Kanhaiya Ahuja (Indore)
  Dr. Nirupama Nagar (Indore)
  Dr. Rajiv Dubey (Rewa)
General Secretary Dr. S.K. Choubey (Jabalpur)
Joint Secretary Mr. Vijay Singh Parihar (Chitrakut)
  Ms. Aruna Kusumakar (Ujjain)
Editorial Board Dr. Tapan Chaure (Ujjain)
  Dr. J.P. Singh (Ambah)
  Dr. N.G. Pandasey (Jabalpur)
  Dr. Rakha Acharya (Indore
Zonal Secretaries Dr. R.S. Devra (Khargone)
  Dr. C.K. Goyal (Indore)
  Dr. Nikhil Joshi (Ratlam)
  Dr. Neeta Tapan (Ujjain)
  Dr. Snehlata Srivastava (Bhopal)
  Dr. Mona Khare (Bhopal)
  Dr. K.K. Srivastava (Gwalior)
  Dr. Sheelvati (Gwalior)
  Dr. Harshvardhan (Stana)
  Dr. Deepa Srivastava (Rewa)
  Dr. R.K. Dhakad (Jabalpur)r
  Dr. Bipin Beohar (Jabalpur)
Local Organising Secretary Dr. Kanhaiya Ahuja (Indore)