Office Bearers 2014-2015

President Prof. Kanhaiya Ahuja 
Vice President Prof Gyan Prakash (Indore)
Prof G. S. Gangale (Ujjain)
Prof Sudhir Sharma (Gwalior)
General Secretary & Treasurer Prof Sharad Tiwari (Bhopal)
Joint Secretary Dr. Narendra Koshti (Jabalpur)
Dr. Dilip Singh Rajput (Sagar)
Managing Editor Prof Ganesh Kawadia (Indore)
Associate Editor Dr. Vivek Kushwah (Indore)
Dr. Neeta Tapan Choure (Ujjain)
Editorial Board Dr. R. K. Sharma (Indore)
Dr. Rekha Acharya (Indore)
Dr. Vishakha Kutumbale (Indore)
Dr. Anupma Rawat (Bhopal)
Zonal Secretary
Gwalior Dr. K. K. Shrivastava
Dr. Ajay Tripathi
Dr. Kamal Bharadwaj
Indore Dr. C. P. Goyal
Dr. G. S. Chouhan
Dr. Archana Sharma
Bhopal Dr. Mahipal Singh Yadav
Dr. Vinay Joshi
Dr. Varsha Chaudhary
Sagar Dr. Sunil Shrivastava
Dr. J. P. Mishra
Dr. Keshav Tekam
Rewa Dr. Vijay Bahadur Singh Tomar
Dr. Anjani Kumar Pandey
Dr. D. S. Tiwari
Jabalpur Dr. Rohit Baliyani
Dr. A. K. Sarawge
Dr. Mamta Pathak
Ujjain Dr. Sangram Bhushan
Dr. Rajkumar Meena
Dr. Shekhar Medamwar
President Prof Kanhaiya Ahuja (Indore)
Vice President Prof Gyan Prakash (Indore)
  Prof G. S. Gangale (Ujjain)
  Prof Sudhir Sharma (Gwalior)
General Secretary & Treasurer Prof Sharad Tiwari (Bhopal)
Joint Secretary Dr. Narendra Koshti (Jabalpur)
  Dr. Dilip Singh Rajput (Sagar)
Managing Editor Prof Ganesh Kawadia (Indore)
Associate Editor Dr. Vivek Kushwah (Indore)
  Dr. Neeta Tapan Choure (Ujjain)
Editorial Board Dr. R. K. Sharma (Indore)
  Dr. Rekha Acharya (Indore)
  Dr. Vishakha Kutumbale (Indore)
  Dr. Anupma Rawat (Bhopal)
Zonal Secretary  
Gwalior Dr. K. K. Shrivastava
  Dr. Ajay Tripathi
  Dr. Kamal Bharadwaj
Indore Dr. C. P. Goyal
  Dr. G. S. Chouhan
  Dr. Archana Sharma
Bhopal Dr. Mahipal Singh Yadav
  Dr. Vinay Joshi
  Dr. Varsha Chaudhary
Sagar Dr. Sunil Shrivastava
  Dr. J. P. Mishra
  Dr. Keshav Tekam
Rewa Dr. Vijay Bahadur Singh Tomar
  Dr. Anjani Kumar Pandey
  Dr. D. S. Tiwari
Jabalpur Dr. Rohit Baliyani
  Dr. A. K. Sarawge
  Dr. Mamta Pathak
Ujjain Dr. Sangram Bhushan
  Dr. Rajkumar Meena
  Dr. Shekhar Medamwar
President Prof Kanhaiya Ahuja (Indore)
Vice President Prof Gyan Prakash (Indore)
  Prof G. S. Gangale (Ujjain)
  Prof Sudhir Sharma (Gwalior)
General Secretary & Treasurer Prof Sharad Tiwari (Bhopal)
Joint Secretary Dr. Narendra Koshti (Jabalpur)
  Dr. Dilip Singh Rajput (Sagar)
Managing Editor Prof Ganesh Kawadia (Indore)
Associate Editor Dr. Vivek Kushwah (Indore)
  Dr. Neeta Tapan Choure (Ujjain)
Editorial Board Dr. R. K. Sharma (Indore)
  Dr. Rekha Acharya (Indore)
  Dr. Vishakha Kutumbale (Indore)
  Dr. Anupma Rawat (Bhopal)
Zonal Secretary  
Gwalior Dr. K. K. Shrivastava
  Dr. Ajay Tripathi
  Dr. Kamal Bharadwaj
Indore Dr. C. P. Goyal
  Dr. G. S. Chouhan
  Dr. Archana Sharma
Bhopal Dr. Mahipal Singh Yadav
  Dr. Vinay Joshi
  Dr. Varsha Chaudhary
Sagar Dr. Sunil Shrivastava
  Dr. J. P. Mishra
  Dr. Keshav Tekam
Rewa Dr. Vijay Bahadur Singh Tomar
  Dr. Anjani Kumar Pandey
  Dr. D. S. Tiwari
Jabalpur Dr. Rohit Baliyani
  Dr. A. K. Sarawge
  Dr. Mamta Pathak
Ujjain Dr. Sangram Bhushan
  Dr. Rajkumar Meena
  Dr. Shekhar Medamwar